Chat Conversation End Type a message... מאמרים | אופטימה
 
מאמרים

10 

אפשרויות  באופטימה שלא ידעת עליהן

הטעויות בבניית אלגו ואיך

להימנע מהן

השתלטות הרובוטים על המסחר בשוק ההון

דני סונסינו

זמן קריאה - 3 דק'

דור חברוני

זמן קריאה -4 דק'

מערכת אופטימה

זמן קריאה - 2 דק'

זמן קריאה - 3 דק'

מערכת אופטימה

בין בדיקה היסטורית

Back - Test

למסחר בשוק חי

זמן קריאה - 3 דק'

מערכת אופטימה

 סורקי מניות באופטימה

שאתם חייבים להכיר

זמן קריאה - 4 דק'

מערכת אופטימה

המדריך לעבודה עם ממוצעים באופטימה