Chat Conversation End Type a message...

המדריך לעבודה עם ממוצעים באופטימה

הכירו את כל אפשרויות הסריקה וההתראה של אופטימה בנושא ממוצעים נעים

פילטרים

1. שם הפילטר באופטימה - Change from 200 day SMA 

הפילטר הזה מאפשר לחפש מניות לפי ההפרש באחוזים בין מחיר המניה לבין המחיר של הממוצע נע שאתם בוחרים.

לדוגמא במידה ונרצה לקבל מניות שנמצאות ממש על הממוצע נע 200 נגדיר זאת בצורה כזו-

הגדרנו שאנו מעוניניים לקבל מניות שהמחיר נמצא בטווח של 0.3% מעל או מתחת לממוצע נע. ככל שנקטין את הגודל נקבל פחות תוצאות-

2. שם הפילטר באופטימה -  (20vs 200 Period SMA (60m

פילטר זה מאפשר לסרוק מניות לפי המרחק בין שני ממוצעים נעים באחוזים. 

במידה ונרצה לקבל מניות בהן הממוצע נע 20 נמצא מעל ממוצע נע 200 בהפרש של 3% - 1% נגדיר זאת בצורה כזו-

*הקו הכחול הוא ממוצע נע 200 והקו הירוק הוא ממוצע נע 20

התראות בזמן אמת

1. שם ההתראה באופטימה - Change from 200 day SMA 

באמצעות התראה זו נוכל לקבל התראות בזמן אמת ברגע שהמניה חותכת את הממוצע נע הנבחר. נוכל לבחור החיתוך מלמעלה למטה או להפך.

בדוגמה זו ביקשנו מאופטימה להתריע על חיתוך של מחיר המניה עם ממוצע נע 200 מלמטה למעלה. שימו לב שההתראה במניה NOVN מתקבלת במחיר של 1.79$ ברגע שהמערכת מזהה את החיתוך עם הממוצע, לאחר מכן המנייה ממשיכה את המגמה כלפיי מעלה.

2. שם ההתראה באופטימה - (20period SMA crossed 200 periods SMA (5 minutes  

התראות מהסוג הזה מתאימות לדיווח בזמן אמת על חיתוך בין שני ממוצעים נעים לפי סוגי נרות שונים. בדוגמה שלנו בחרנו לקבל התראה ברגע שממוצע נע 20 חותך מלמטה למעלה את ממוצע נע 200 בגרף 5 דקות.

המערכת מתריעה על חיתוך במניית PLYA שימו לב שממוצע נע 20 מסומן בירוק וממוצע נע 200 בכחול. המערכת מדווחת על ההתראה ברגע שהקו הירוק חותך את הכחול מלמטה למעלה. בתחילת יום המסחר מתבצע חיתוך ביניהם אבל לא מהכיוון הרצוי ולכן המערכת לא מתריעה על כך.

*הקו הכחול הוא ממוצע נע 200 והקו הירוק הוא ממוצע נע 20

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה (להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי.

התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש המלאים לחץ כאן.